نجوای رها

www.najvayeraha.ir
@najvayeraha


بسم الله الرحمن رحیم

هست کلید در گنج حکیم 

  

«غزل»                                                                                         

  

 «مثنوی»              

    

                               «دو بیتی»